Teleurstellende reactie op brandbrief

  • Minister Bruno Bruins
afbeelding van Redactie NL Sportclub
Redactie NL Sportclub

Ruim twee maanden maanden geleden stuurde NL Sportclub een brandbrief naar de minister van sport, de sportwoordvoerders in de Tweede Kamer en het bestuur van NOC*NSF. De respons is tamelijk teleurstellend. VWS en NOC*NSF lijken de zorgen niet erg serieus te nemen.

Twee politici (Hanke Bruins Slot van het CDA en Michiel van Nispen van de SP) reageerden wel alert. De eerste nodigde NL Sportclub uit voor een gesprek. De tweede drong er bij de minister op aan om te reageren op de brief. Acht weken deed het ministerie erover om te reageren op de zorgen die geuit werden. Het resultaat is weinig hoopgevend. Namens de bewindsman stelt Annelies Pleyte, de directeur Sport van het ministerie, weliswaar dat de zorgen over de financiële positie van sportclubs "daadwerkelijk gehoor krijgen". Dat wordt onderbouwd met een verwijzing naar enkele specifieke sportbeleidsvoornemens van het nieuwe kabinet. Maar zij gaat niet in op de kern van de zaak, en dat is dat sportclubs de komende jaren een onbedoelde maar forse lastenverzwaring boven het hoofd hangt ten gevolge van algemene beleidsmaatregelen die voorgesteld worden in het regeerakkoord. Lees hier de hele brief.

Specifieke maatregelen

De specifieke maatregelen waarnaar wordt verwezen zijn het Sportakkoord waaraan wordt gewerkt, de vrijwilligersvergoeding die omhoog gaat en de extra middelen voor bonden en verenigingen. "In het regeerakkoord is 10 miljoen extra uitgetrokken om sportbonden en sportverenigingen in de komende jaren te versterken", zo is in de brief te lezen. Dat komt niet overeen met de tekst van het regeerakkoord, want daarin worden de verenigingen niet genoemd. Letterlijk staat daar: "Voor het versterken van de positie van sportbonden trekt het kabinet structureel 10 miljoen euro uit." Hoe het ook zij, deze positieve apecten zullen in het niet vallen bij de onbedoelde gevolgen voor sportclubs van het algemene regeringsbeleid. Zie hier de tekst van het regeerakkoord.

Algemeen regeringsbeleid

Het lijkt nog niet door te dringen dat de sportclubs onevenredig nadeel zullen gaan ondervinden van het regeringsbeleid. De vergroening van het belastingstelesel en de verhoging van het lage BTW-tarief zullen de clubs flink op kosten jagen terwijl de aangekondigde belastingvoordelen - waar huishoudens en bedrijven van profiteren, en die ervoor zorgen dat burgers en bedrijven er per saldo toch op vooruit zullen gaan - aan de meeste sportclubs volledig voorbij zullen gaan.

Sportakkoord en BTW-vrijstelling

Dat er gewerkt wordt aan een sportakkoord waarin ook de financiële positie van sportclubs aandacht krijgt, en dat er met gemeenten en sport wordt nagedacht over de compensatie van de extra accommodatielasten door de afschaffing van de BTW-vrijstelling was al genoegzaam bekend. Of de belangen van de sportclubs daarbij voldoende worden gediend is zeer de vraag. Uit het verslag van de verkenningsfase ten behoeve van het Sportakkoord blijkt dat de sector uitgebreid wordt geraadpleegd (meer dan 200 gesprekspartners) maar dat er geen vertegenwoordigers van sportclubs zijn geconsulteerd. Kennelijk gaat men er vanuit dat de vertegenwoordigers van de landelijke sportorganisaties de belangen van de lokale sportaanbieders ook wel zullen behartigen. De ervaringen uit het recente verleden rond de afschaffing van de exotaxcompensatie laten zien dat dit niet vanzelfsprekend het geval is. Dat NOC*NSF niet eens de moeite heeft genomen om te reageren op de brandbrief van NL Sportclub geeft in dat verband ook weinig vertrouwen.

Vervolgstappen

De stichting NL Sportclub beraadt zich momenteel op vervolgstappen die ervoor kunnen zorgen dat de politiek en de landelijke sport haar zorgen serieus nemen en meer aandacht hebben voor de financiële zorgen van de sportclubs.